Baw - Beerse Aluminium Werken

In het kader van de vernieuwde wetgeving omtrent de bescherming van de persoonsgegevens werd
deze Privacy Policy opgemaakt.
Deze Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de
verwerking: Beerse Aluminium Werken BVBA/ZERO ONE BVBA, Dennenlaan 7, 2340 Beerse, met
respectievelijke ondernemingsnummers BE0419.371.184 en BE0656.593.592, hierna de
ondernemingen.


Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw
persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens en door het op
onze website vermeldde emailadres verschaffen van persoonsgegevens verklaart u kennis te hebben
genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de
verwerking zelf.


ART. 1 ALGEMEEN
De ondernemingen leven de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet
van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit boek XII van het Wetboek Economisch
Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
De ondernemingen stellen zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese
Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Seppe Nuyens, wettelijk
vertegenwoordiger van Zero One BVBA, zaakvoerder van BAW BVBA.
Bij vragen kan u terecht op info@baw.be.


ART. 2 PERSOONSGEGEVENS
klant
Tijdens een bezoek aan onze website wordt er geen gebruik gemaakt van cookies en uw IP adres
wordt door ons (de ondernemingen) niet bewaard.
Tijdens een bezoek aan onze toonzaal worden de door u aan ons meegedeelde gegevens bewaard in
uw materiële dossier en in onze daartoe bestemde software.
Door het zenden van een email aan onze email adressen beschikken wij eveneens over uw gegevens
voor zover u deze aan ons meedeelt.
Het gaat dan meer bepaald over volgende gegevens:

 1. algemeen
  De ondernemingen zullen de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluiten voor volgende doeleinden
  gebruiken:
 1. doorgifte aan derden
  Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van de ondernemingen,
  waarbij zij hun bedrijfsactiviteiten reorganiseren, overdragen of stanken of indien één van de
  ondernemingen failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden
  middels welke de bedrijfsactiviteit van de ondernemingen geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd,
  worden overgedragen.
  Verder zullen de ondernemingen uw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden met
  uitzondering natuurlijk voor het uitvoeren van de door u gevraagde overeenkomst. (Bv. Het
  doorgeven van uw adres aan onze onderaannemer voor het laten uitvoeren van de overeenkomst
  van aanneming van werk)
  De ondernemingen zullen u in alle redelijkheid pogen vooraf op de hoogte te stellen van het feit dat
  uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle
  omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
  De ondernemingen zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of
  anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven
  of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
 2. wettelijke vereisten
  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de ondernemingen uw persoonsgegevens ingevolge een
  gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De
  ondernemingen zullen in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een
  en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
  ART. 4 DUUR VAN DE VERWERKING
  De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in
  functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de
  ondernemingen en u.
  Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke
  voorschriften alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te
  houden, bijvoorbeeld om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.
  ART. 5 UW RECHTEN
  Wij streven ernaar om binnen de 30 werkdagen een antwoord te bieden op vragen van personen die
  betrokken zijn bij de gegevensverzameling en die hun rechten zoals hieronder verder uiteengezet
  willen uitoefenen.
 3. Recht van toegang en inzage
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van
  het gebruik dat de ondernemingen van uw persoonsgegevens maken.
 4. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  U bent vrij om persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de ondernemingen. Daarnaast heeft
  u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te
  verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van
  persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking
  van uw persoonsgegevens te beperken.
 5. Recht van verzet
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om
  ernstige en legitieme redenen.
  Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor
  doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 6. Recht van vrije gegevensoverdracht
  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in
  gestructureerde en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over
  te dragen.
 7. Recht van intrekking en toestemming
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht
  om die toestemming in te trekken.
 8. Uitoefening van uw rechten
  U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per mail naar info@baw.be
  per post naar Beerse Aluminium Werken, Dennenlaan 7, 2340 Beerse.
 9. Automatische beslissingen en profiling
  De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan
  geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 10. Recht om klacht in te dienen
  U beschikt over het recht om een klant in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie
  voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2
  274 48 00, Fax + 32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be
  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
  Indien u schade zou lijden al gevolg van de verwerking van persoonsgegevens, kunt u een vordering
  tot schadevergoeding instellen.

  ART. 6 VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID
  Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die zijn aangepast op technisch en organisatorisch
  vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de
  kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke
  andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
  In geen geval kunnen de ondernemingen aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte
  schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de
  persoonsgegevens.

  ART. 7 TOEGANG DOOR DERDEN
  Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw
  persoonsgegevens aan onze werknemers en medewerkers (onderaannemers/architecten/…)
  Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen
  tegenstelbaar te maken aan onze werknemers, aangestelden en medewerkers

  ART. 8 AANGIFTE PRIVACYCOMMISSIE
  Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de
  Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende
  adressen:
  Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel